Фото: генофонд.рф

     ДЕНЪИШМЕ ЗАМАНЫ

РФ президентнинъ миллетлерара шурасынынъ азасы, этнология ве антропология институтнынъ мудири, Владимир Зорин сёзлерине коре, 2014 сенесинде,мартнынъ он алтынджысында кечкен референдум , садедже Къырымнынъ яшайышыны дегиль де, бутюн руссие джемиетнинъ яшайышыны денъиштиргендир. Сиясетшынаслар бунъа «послекрымский консенсус» тарифыны  бергенлер.  

Facebook саифесинден алынгъан фото– Референдумден сонъра къанун чыкъарыджы, иджра эткен ве адлие акимиетлернинъ огюнде умумий бир вазифе тургъан эди. Эльбетте, бу Къырым ве Севастополь шеэрнинъ, Россиянынъ укъукъий ве ичтимаий сааларына кирмек ичюн ярдым этмек меселеси эди. Учь йыл девамында чокъ иш япылгъандыр, къырымда яшагъанлары миллетлер ара мунасебетлерни теляшсыз киби деп саялар,ве денъишмелерни позитив тарафына къыймет кеселер. 2015 сонунъда, ве 2016 сенесин башында, ярымадамызнынъ чешит шеэрлерде кечирильген соравлар нетиджелерине коре, респондентлернинъ ярысы Къырым Россия теркибине кирген сонъра, позитив денъишмелерни ис этелер. Учьте бир респондентлер аят шараитлери денъишмегенини акъкъында джевап бердилер.

Бутюн бу позитив денъишмелер, даимий къырымтатарларнынъ ынджытувлакъырды эткенлернинъ яландан япылгъан стереотиплер фонунда кечелер. Къырым Россия теркибине кирген сонъра, бойле фикирлер Украина ве Авропа кутлевий хабер васталары тарафындан эп чокълашты.

Игорь Баринов-миллетлерара  агентлиги мудирининъ сёзлерине коре, бу мевзу девлетлерара конгресслеринде музакере этиле, ве бизим мемлекетимизни къырымтатар халкъынынъ айырым япылгъанында эр заман къабаатлы япалар. 
 Фото: tnc-mo.ru

– Тедкъикълернинъ нетиджелерине коре, ярымадамызда вазиет бам- башкъадыр.Биринджиден, референдум кечкен вакъытында, сайлав болюклерине 17- 24% къырымтатар иштирак эттилер. Россия юкъары шурасына кечирильген сайлавларына исе 42% къырымтатар кельген эди. Бу делиль, къырымтатарлар озьлерини садедже Россия сакинлери дегиль де, озьлерини граждан киби саялар.                                                    

БИРЛИКТЕ КЪУВЕТ

Ярымадамызда миллетлерара  бирлик мунасебетлери, къырымлыларнынъ къувети олгъан- деп фикиринен пайлашты РФ президентнинъ миллетлерара шурасынынъ реис муавини Руслан Бальбек пайлашты.  

Facebook саифесинден алынгъан фото

– Къырымнынъ шиарыны «Бирликте абаданлыкъ» яни «Процветание в единстве» миллий девлет сиясетинин саесинде ве нетиджесинде, реаль манасынен толдурылды.Къырымда эр кес миллетине ве динине бакъмаздан, урф- адетлерге ве миллетлерине сайгъы ве урьмет дуялар, ве къануний эсасында озь менфаатларыны умумийлигини сакъламакъ ичюн имкянлары бар.

Мисаль ичюн, Хыдырлез байрамыны Къырымда халкъара къаршылайлар. Россия мусульман халкъыны менфаатыны диний экстремистлерден къорумакъ ичюн арекет этти.  Белли ки,Украина девринде 400 джамилерден ялынъыз 5 джамилернинъ весикъалары бар эди.

Бу вазиет чркътан- чокъ экстемист тешкилятларына инкишаф япмакъ имкяниет бере эди. Амма Россия адлие мейданына кирген сонъра, бутюн  джамилерни диний ве укъукъий къанунларына тамам уйгъун олмасыны талап эттилер. Назарлыкъ арекетлер олмагъаны ичюн, къырымтатар халкъы Россиягъа кечкенинден кяр эткен олгъаныны хуляса чыкъармакъ мумкюндыр- деп къайд этти Руслан Бальбек.

Украинанынъ акимиетининъ баскъынджылар иле чалышкъан Мустафа Джемилев ве онынъ сырдашлары акъкъында  Ряуслан Бальбек бойле фикир бильдирди: «Мустафа Джемилев ве онынъ такъымы халкъ тарафындан къырымтатар халкъ тарафындан къол тутув корьмейлер. Буны ачыкътан- ачыкъ олар кечирильген наразлыкъ акцияларында (Къырымда, я да Чонгъарда, я да Киевде олсун) он беш адамдан чокъ олмадыгъындан,яни адамларын къытлыгъыны  корьмек мумкюн». 

СИЯСИЙ ЦИНИКЛИК

Девлет миллетлерара ве сюргюн этильген ватандашларын комитетнинъ реиси Заур Смирнов сёзлерине коре, «аскерлер» («Аскер» радикаль такъымы- ред) сыралары баягъы сийреклешкен.  

Фото Facebook саифесинден алынгъан

-Шартсыз, бу вазиет Херсон виляетининъ дженюби ве Къырым девлет сынъырына диний экстремистлернинъ топланувына имкян бередир. Кене де, къырымтатар харита мейдангъа чыкъа. Бугуньки кунюмизде, Чонгъарда къанунсыз силялы такъымлары къырымтатарларнынъ адыны истисмар этелер ве итибардан тюшюрелер.

Бундан сонъра, Заур Смирнов Эстониянынъ кутлевий хаберлер васталарнынъ векиллерини, бурадаки эстонларнынъ яшайыш шараитлерини косьтермек ичюн Къырымгъа давет этти.

Къырым Россия иле къавушкъан сонъ, Эстониядан пара ярдым этмеси токътатылгъаныны къайд эткен  Заур Смирнов

– Эльбетте, эстонлы аркъадашларысызгъа биз мумкюн дереджеде ярдым этемиз, эстон медениетнинъ куньлерини кечиремиз,эстон миллий медений автономиясы ортагъа чыкъардымыз. Ве бу садедже лозунглар дегиль де, Къырым ярымадамызда эстонлылар бир- къач юз киши бардыр,

Амма хатырламакъ истейим ки, бир йыл огюнде, Миллетлер Бирлешюв Тешкилятынынъ даимий форумнынъ  тамир халкъынынъ меселелернинъ вице-президенти Оливер Лооде Эстониянынъ укюмети «Къырымтатар халкъынынъджемиет огюнде дипломатик иле акъларыны къорувына» проектине 105 бинъ евро багъышлагъан эди.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.