ЕКЯНЕ ВЕ БИРИНДЖИ

Опубликовано Май 18, 2017, 11:43 дп
55 secs 1 013 просмотров

Бу инсанлар къырымтатар телевизионны мейдангъа кетирелер.

«Миллет» телеканалнынъ аятлар ве студияларында, ялынъыз генчлер чалыша: эфирлернинъ алып барыджылар, кореспондентлер 25 яшындан буюк олмагъаны олса керек. Айны шу вазиет якъында ачыдгъан «Ватан седасы» радиостанциясында корьмек мумкюн. Тамам бу инсанлар къырымтатар телевизионны мейдангъа кетирелер.

«МИЛЛЕТ» СЁЗЮНИНЪ МАНАСЫ. 

Бир бучукъ йыл эвельси, студия студия ёкъ олмагъанына ве чешит тюрлю техникий къыйынджылыкълар олмасына ве коллектив энди топлангъаына бакъмаздан «Миллет» телеканалы яйынлавларны башлады. Бугуньки кунюмизде къыйынлыкъларнынъ чокъусы артта къалды. Ве «Миллет» телеканалы ярымадамызнынъ эсас каналлардан биридир.

−  Макъсадымызгъа етишсек де, биз токъталмайыкъ,− къайд этти телеканалнынъ эсас мудири Сейран Мамбетов, − Шимди янъы проектлер устюне чалышамыз: бу музыкаль яйынлар ве къырымтатар тилининъ брейн-ринг оюны шекильде чыкъарыладжакъ прграммалардыр. Сиясий яйынларымыздан гъайры  къырымтатар яшларны таныштырткъан эглендже ток-шоу чыкъармакъ планларымызда бар.

Амма бу проектлер азырланув девринде, сиз телесейирджилерниннъ дикъкъатыны насыл джельп этесиз?

Биринджиден, «Хаберлер» программасы куньде беш кере къырымтатар ве рус тиллеринде чыкъа. Даа да еки ярым саатлыкъ «Саба» программамызны чыкъарып, эр вакъыт мусафирлерни чагъырамыз. Бундан гъайры рус тилинде чыкъкъан сиясий ток-шоу «Къырым консенсусы» эфирге йиберемиз. Мында Къырым ичюн энъ актуаль суаллер музакере этилелер. «Илимиз-динимиз», уста ашчыларнынъ, балалар ичюн ве весикъалы програмалар чыкъарамыз. Бутюн проектлеримизде къырымтатар тилине, медениетине ве урф-адетлерине буюк эмиет бериле.

Эльбетте, чокъсаатлы джанлы эфирде кечирильген телемарафон бизим гъурурумыздыр. Сёз арасы, ич бир башкъа къырымтатар кутьлевий хабер вастасы бойле эфирлер кечирмей.

− Девлет Шурасына сайлавлар вакъытында чокъ саатлыкъ марафон бойле эфирлерден биридир,− хатырлай  телеканалнынъ эсас мудирнинъ, телекорюв ве радио яйынлары суаллеринден муавини Сусанна Халилова. – меркезий сайлав комиссиясы бизим каналымызгъа ачыкъ ве кейфиетли сайлавларнынъ косьтергенимиз ичюн экинджи ер берди (керчектен, биринджи ерни кимсег берильмеди).Айны бу сайлав куню,  Къырымнынъ чешит беш тарафындан джанлы он эки саатлыкъ телемарафон кечирдик. Сайлав болюклери ачылгъанындан, къапалма вакъытына къадар. 

МИЛЛИЙ, АММА УНИВЕРСАЛЬ.

−  Бизим каналымызны ялынъыз тек къырымтатарлар дегиль, башкъа миллет векиллери сейир эткени ве севгенибизлерни чокъ севиндире − тесбит эте Сейран Мамбетов − шимди  эфиримизнинъ 40% къырымтатар тилинде, 60% рус тилинде кечириле.

Амма бунъа бакъмаздан, къырымтатар тилининъ инкишаф этювине буюк эмиет кесемиз. Шунынъ ичюн каналымызгъа кирмек ичюн къырымтатар тилини юксек севиеде бильмек керек, ве бизим иджадий тешкилятчыларымыз  айда эки кере мудирлеримизге ана тилинде окъулгъан эдебиятнынъ джедвелини тешкирмеге берелер. Чюнки тилини бильмек аз, нутукъымызнынъ зенгинлештирмеге эр даим керек.

 

Амма, эльбетте, къырымтатар телевизион рехберлери садедже тильнен огърашмайлар.

Шимди ,биз студияларымызны янъылатмакъ истегимиз бар. Эфирлернинъ алып-барыджыларнынъ образлар устюнде чалышамыз − телеканалнынъ эсас мудири деп пайлашты-телевизион тутарлы бир шей, даима янъылыкълар оладжагъыны талап эте, ве янъылыкълар олмаса, сейерджилер алыалар ве телеканалны меракъсыз деп саялар. Бундан гъайры, диапазонымызны кенишлеттирмек ниетимиз буюктир, ве бу мевзуатта  музакерелернинъ нетиджесинде  Азербайджан ве Киргизстан телевизион каналларнынъ фгъларына кирсетювдир. Къырым джумхуриетнинъ укюметтен чокъ ярдым коремиз, ве бу себептен чокътан чокъ тешеккюр бильдиремиз. Ич бир шейге мухтадж дегильмиз, чалышмакъ ичюн эр шеимиз бар.

 ЭР ТАРАФТАН ГЕНЧ.

Сёзннинъ догърусы, биринджи заманларда чалышмакъ пек къыйын эди, чюнки биринджиден,  чалышмакъ ичюн мутехассызлар етишмез эди, экинджиден, каналымыз къырымтатар халкъы ичюн яратылгъанына бакъмадан, бизим миллетимизден менфий мунасебет дуюла эди.           

Ильк заманында журналистлеримизнен лаф этмеге  кимсе истемеген эди, ве оларнынъ тарафына чешит-тюрлю сёгюнч сёзлер тёкюле эди − Сусана Халилова хатырлап икяее эте − бизлерни янъы укюметке бойсунгъан саткъынлар деп сая эдилер. Амма биз бир шейге бакъмайып, яйынларымыз вастасынен халкъымызны, тилимизни ве медениетимизни сакъламакъ ве инкишаф этмек ичюн яратылгъаныны косьтердик. Бойле этип, яваш-яваш телесейирджилеримизнинъ севгисини къазанамыз. Бизим чалышкъан яшларымыз генч олса да, чокъ истидатлы ве арекчилер, ве тамам олар «Миллет» каналымызны мейдангъа чыкъаралар.               

Эльбетте,биринджи вакъыт чокъ теджрибеми етишмеген ичюн къыйынлыкълар корьдик, чюнки чалышкъан генчлеримизнинъ чокъусы алий окъув юртларыны битирген сон чалышмагъа кельди, амма биз четин умютсизликке тюшмедик вея яваш−  яваш ишлеримиз тюзельди. Чалышкъанымызынъ эр бири озь ишини яхшы биле ве ерине кетирелер. Буна бакъмаздан биз генч истидатлы ве креатив мутехассысларны беклейик.

 «ВАТАН СЕДАСЫ»

Янъы къырымтатар радио каналында да мутехассыслар етишмей, 15 адам чалышкъанына бакъмаздан бутюн эфирлерни юксек севиеде кечирелер. 

−  «Ватан седасы» эр кунь, 24 саат чалыша, − Абдулла Аджиосман, радиоканалнынъ баш мудири тариф эте − чокътан− чокъ муэллифлик проэктлеримиз бар, эфирлеримизни меракълы мусафирлер иле кечиремиз.  Эр эки саат хаберлер яйыны. Энъ чокъ яш несилимизнинъ дикъкъатыны джельп этмек истейик, къарт несили бойле де бизим яйынларымызны динълей : чюнки  минеттдарлыкънен чокъ мектюплер язалар ве телефон ачалар, бойле миллий рдиостанция олгъанына ве тувгъан тилинде хаберлерни ве йырларны динълегенине къуваналар.

Эфирлеримизни къырымтатар  ве рус тиллеринде кечиремиз. Амма «Ватан седасы» бутюн ярымадамызгъа дегиль, тек миллетимиз сыкъ ерлерде яшагъанлары динълей:Акъмесджит районында, Джанкой, Сакъ шеэринде, Зуя ве Бахчисарайда.Энъ якъын планларымызда даа зияде кучьлю бериджилерни ерлештирмектир, бундан сонъра бизлерни тек Къырымда дегиль де, Херсонда да динълемек мумкюн оладжакъ, чюнки анда да Къырымдаки акъикъий хаберлерни бильмек ве миллий чалгъыларны динълемек истеген халкъымыз чокътыр. Сёз сырасы, радиояйынларымызны интернетте де динълемек мумкюн: vatan.fm.

−  Догърусыны айтсам, радиостанциямыз пейда олгъанына о къадар къуванч иле къаршылагъаныны беклемедик − радиостанциянынъ баш мудири Абдулла Аджиосман итираф эте-Акъмесдит шеэрнинъ сокъакъларында да эр тарафтан «Ватан седасы» эшитмек мумкюн. Динълейиджилеримиз язалар ве телефон багъланты иле бизлерден эски къырымтатар нагъмелерни чокъча олмасыны сорайлар. Амма эски язылувлар пек аз ве пек ярамай кейфиетли вазиетте къалдылар… Амма бунъа бакъмаздан тезден янъы проектимиз чыкъаджакъ, ве бу проект ичинде эски къырымтатар тюркюлери ве нагъмелери янгъыраджакълар. Ве эфирнинъ алып барыджысы бу йыр, яда нагъме акъкъында икяе этеджек, ве мана ве гъаесини ачаджакъ. Эльбетте, эфирлеримизде земаневий тюркюлер де янгъырай, ве оларны иджра эткен йырджылар эфирлеримизге келип,йырларнынъ презентация япалар. 

Эски тюркюлени тапмакъ пек къыйын, фонотека тизмек ичюн биз миллий такъымларгъа ве коллекционерлерге ярдым ичюн мураджаат этемиз.

Бугуньки кунюмизде «Ватан седасы»  ве «Миллет» − Руссие территориясында екяне къырымтатар телеканал ве радиосыдыр.Элбьбетте, бойле буюк мемлекет ичюн бу аздыр, амма бу буюк бир ишнинъ башланмасы.

ПРЕДЫДУЩАЯ СТАТЬЯ

Арки, вперёд!

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ

Ударим Велопробегом

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.